خانه فرش عظیم زاده
بیمه پاسارگاد
مدرسه سیمای فرهنگ راهنمایی
مدرسه سیمای فرهنگ دبیرستان
شرکت زر ماکارون ( سمولینا )
شرکت آکاسا