استخراج و فرآوری سنگ گچ از معادن سنگ گچ استان هرمزگان دارای قدمتی چند ده ساله می باشد که با پیشرفت علم و ورود تکنولوژیهای جدید، به مرور توسعه پیدا کرده است. در چند سال گذشته، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ گچ بدلیل نبود نهادی قدرتمند، آسیب های فراوانی از تغییرات قیمت و بازار متحمل شدند . پس از جلسات متعدد، در تیرماه سال ۱۳۹۵، انجمن تخصصی معادن همگن سنگ گچ با حضور اکثر معادن سنگ گچ استان تشکیل گردید و از زمان تشکیل تاکنون موفق به انجام اقدامات مناسبی درخصوص رفع موانع تولید و استفاده حداکثری از پتانسیل های موجود قائل شده است.