مرکز خدمات مشاوره مدیریت و توسعه کارآفرینی ماهان با اتکاء به ارتباطات موجود خود با سرمایه های انسانی مرتبط با حوزه ارائه خدمات مشاوره مدیریت، نظیر کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای برتر، اساتید و مشاوران تراز اول کشور و حفظ و تقویت این پتانسیل، فعالیت خود را آغاز نموده است.

بسیاری از دانش پژوهان مدرسه کسب و کار ماهان پس از آشنایی با اصول و روشهای مدیریت کسب و کار، مصمم به پیاده سازی آموخته ها در سازمان متبوع خود می باشند. این امر نیز یکی از دلایل تاسیس مرکز مشاوره مدیریت ماهان به عنوان یک Business Line جدید در مدرسه کسب و کار ماهان و از زیر مجموعه های موسسه آموزش عالی آزاد ماهان می باشد.

آدرس سایت: http://www.mahanmcc.com