نظر به اینکه به دفعات و کرارأ فرهنگیان عزیز پیشنهادات و تمایلات خود را جهت تهیه واحدهای مسکونی آپارتمانی در تهران به این اتحادیه ابراز و اعلام آمادگی برای انجام فعالیت های جمعی و گروهی در پروژه های انبوه سازی می نمایند ، این اتحادیه را برحسب وظایف اساسنامه ای بر آن داشته است.