فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و تامین منافع سازمان های اتومبیلرانی و استفاده کنندگان وسایل نقلیه موتوری فعالیت خود را آغاز کرده و این سازمان ، بدنه حاکم بر ورزش اتومبیلرانی در سراسر دنیا شناخته می شود.

 

ادرس سایت : mafiri.ir

فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و تامین منافع سازمان های اتومبیلرانی و استفاده کنندگان وسایل نقلیه موتوری فعالیت خود را آغاز کرده.